Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, producten en overeenkomsten door Administratiekantoor M.R. Diephuis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Door het enkel plaatsen van enige opdracht danwel door aanvaarding van levering van diensten van welke soort ook, aanvaardt cliënt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3. Cliënt erkent het auteursrecht van alle producten, diensten, gegevens, opdrachten en computerprogramma’s door Administratiekantoor M.R. Diephuis verstrekt. Cliënt zal zonder onze schriftelijke toestemming niets openbaar maken.
4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Administratiekantoor M.R. Diephuis de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.
5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden door Administratiekantoor M.R. Diephuis uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
6. Ingangsdatum zal in overleg geschieden.
7. Administratiekantoor M.R. Diephuis zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
8. Administratiekantoor M.R. Diephuis neemt een geheimhoudingsplicht in acht.
9. Administratiekantoor M.R. Diephuis bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
10. De werkzaamheden zijn waartoe opdracht is gegeven, of die door Administratiekantoor M.R. Diephuis uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
11. Cliënt dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door Administratiekantoor M.R. Diephuis frustreren dan wel onmogelijk maken, terwijl dan tevens de opdracht terug gegeven kan worden.
12. Administratiekantoor M.R. Diephuis kan, indien zij dit in het belang van de opdracht nodig acht, een derde in haar plaats stellen. Bij onvoorziene kosten zal van te voren schriftelijke toestemming gevraagd worden aan cliënt.
13. Zowel Administratiekantoor M.R. Diephuis als cliënt kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen.
14. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door cliënt, heeft Administratiekantoor M.R. Diephuis recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Administratiekantoor M.R. Diephuis zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt. Nog te verrichten werkzaamheden zijn alsdan voor rekening en risico van cliënt.
15. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door Administratiekantoor M.R. Diephuis, zal Administratiekantoor M.R. Diephuis in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliënt toerekenbaar zijn.
16. Bij beëindiging door cliënt van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze opzegging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit een redelijk normale werktijd voor Administratiekantoor M.R. Diephuis, zodat Administratiekantoor M.R. Diephuis de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan cliënt c.q. een door cliënt aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden en werkrooster van Administratiekantoor M.R. Diephuis, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.
17. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Administratiekantoor M.R. Diephuis extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliënt in rekening gebracht.
18. Administratiekantoor M.R. Diephuis heeft het recht zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling zal zijn vereist, de opdracht terug te geven ingeval van faillissement of surseance van betaling van cliënt, stillegging of liquidatie van het bedrijf van cliënt, of wanneer cliënt zijn verplichtingen jegens Administratiekantoor M.R. Diephuis niet nakomt, of ook wanneer cliënt door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
19. Administratiekantoor M.R. Diephuis kan bij het tot stand komen van de opdracht een vast honorarium met cliënt overeenkomen.
20. Administratiekantoor M.R. Diephuis mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst tot de opdracht, en zulks niet toerekenbaar is aan Administratiekantoor M.R. Diephuis, dat in redelijkheid niet van Administratiekantoor M.R. Diephuis mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
Administratiekantoor M.R. Diephuis zal cliënt in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief cliënt in kennis stellen. Administratiekantoor M.R. Diephuis zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
21. Een samengestelde prijsopgave verplicht Administratiekantoor M.R. Diephuis niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
22. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Administratiekantoor M.R. Diephuis, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Regelmatig vinden er afrekeningen plaats op basis van werkelijk bestede tijd vermenigvuldigd met het geldende uurtarief met verrekening van eventuele voorschotten en/of termijnen.
23. Administratiekantoor M.R. Diephuis behoudt zich het recht voor aan cliënt voorschotten en/of termijnen in rekening te brengen. Deze voorschotten en/of termijnen worden bij de afwikkeling van de werkzaamheden verrekend, zoals ook bedoeld in voorgaand artikel.
24. Extra werkzaamheden, producten, controles of begeleiding zullen worden gedeclareerd voor bestede tijd vermenigvuldigd met het alsdan geldende uurtarief.
25. Het honorarium van Administratiekantoor M.R. Diephuis is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
26. Administratiekantoor M.R. Diephuis heeft het recht de tarieven van nog niet uitgevoerde werkzaamheden aan te passen in geval van inflatoire, deflatoire, economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen.
27. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21 % BTW, tenzij anders vermeld.
28. Betaling dient te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, binnen de overeengekomen termijn doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
29. Indien cliënt zich niet aan de gestelde betalingstermijn houdt kan Administratiekantoor M.R. Diephuis de uitvoering van de opdracht opschorten, terwijl dan tevens de opdracht terug gegeven kan worden.
30. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is cliënt zonder nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd: 1. de wettelijke rente vanaf de vervaldatum met een minimum van 1% per maand. 2. alle kosten die Administratiekantoor M.R. Diephuis moet maken om haar vordering te incasseren.
Dit met een minimum van € 50, -.
31. Reclames naar aanleiding van facturen dienen per aangetekend schrijven en deugdelijk gemotiveerd binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ingediend. Cliënt is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten op grond van zijn ingediende reclame.
32. De opdracht wordt geacht tot genoegen van cliënt te zijn uitgevoerd, indien cliënt niet binnen 1 maand na beëindiging van de uitvoering, per aangetekend schrijven gemotiveerd bezwaar indient.
33. Cliënt is verplicht alle juiste gegevens tijdig en volledig, die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn door te geven aan Administratiekantoor M.R. Diephuis, eventueel op een door Administratiekantoor M.R. Diephuis aan te geven wijze. Administratiekantoor M.R. Diephuis is niet gehouden de door de cliënt verstrekte gegevens op juistheid en volledigheid te controleren.
34. Indien cliënt zich niet aan de verplichting houdt ons alle noodzakelijke juiste gegevens tijdig te verschaffen, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van de opdracht. Zonodig kan opschorting of beëindiging van onze verplichtingen ten aan zien van de uitvoering van de opdracht plaatsvinden. De uit de vertraging voortvloeiende extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening gebracht.
35. Alle verzendingen van gegevens, die verband houden met de gegeven opdracht zijn voor rekening en
risico van cliënt.
36. Bescheiden, administraties, geld, geldswaarden en dergelijke van cliënt, die Administratiekantoor M.R. Diephuis onder zijn berusting heeft, komen vanaf dat moment voor rekening en risico van cliënt.
37. Omstandigheden, buiten de wil of toedoen van Administratiekantoor M.R. Diephuis, kunnen ons niet worden toegerekend. Dit kan leiden tot opschorting van onze verplichtingen jegens cliënt voor de duur van de omstandigheid of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht.
38. De omstandigheden, genoemd in voorgaand artikel, kunnen weersomstandigheden, rampen, brand, toestand van oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, arbeidsongeschiktheid, storingen, vertragingen, stakingen, vandalisme, enz. bevatten.
39. Indien Administratiekantoor M.R. Diephuis aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
40. Indirecte schade van onverschillig welke aard en hoe ook omschreven komen nimmer ten laste van Administratiekantoor M.R. Diephuis, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
41. Administratiekantoor M.R. Diephuis is tegenover cliënt slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als direct gevolg van tekortkomingen van Administratiekantoor M.R. Diephuis of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden.
42. Administratiekantoor M.R. Diephuis zal de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan zal Administratiekantoor M.R. Diephuis deze herstelwerkzaamheden slechts uitvoeren, indien cliënt zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
43. Elke aansprakelijkheid van Administratiekantoor M.R. Diephuis vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
44. Cliënt dient tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van Administratiekantoor M.R. Diephuis is uitgesloten.
45. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot aan een bedrag welke gelijk is aan maximaal de factuurwaarde welke Administratiekantoor M.R. Diephuis in rekening heeft gebracht in het boekjaar waarin de schade is ontstaan, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
46. Administratiekantoor M.R. Diephuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Administratiekantoor M.R. Diephuis is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste, niet tijdige en /of onvolledige gegevens.
47. Administratiekantoor M.R. Diephuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.
48. Cliënt vrijwaart Administratiekantoor M.R. Diephuis voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Administratiekantoor M.R. Diephuis toerekenbaar is.
49. Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
Diephuis Webdesign powered by Argeweb. Copyright © Administratiekantoor M.R. Diephuis. Alle rechten voorbehouden.